Dari Meja PB UKZ 17

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, saya bersyukur ke hardat Allah S.W.T. kerana dengan limpah kurnia dan keizinan-Nya Unit Kewangan Zon 17 (UKZ 17) telah berjaya melaksanakan projek blog UKZ 17.

Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga UKZ 17 yang terlibat dalam menjayakan projek ini kerana tanpa kerjasama daripada mereka semua, projek ini tidak akan berjaya. Saya mengucapkan syabas dan semoga komitmen serta usaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan projek ini akan diteruskan untuk program-program akan datang.

Sekian dan sekali lagi ucapan penghargaan dan terima kasih saya kepada semua warga UKZ 17 yang turut terlibat dalam menjayakan projek ini. Saya akhiri dengan ucapan Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum W.B.T.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Mr K of UKZ 17

Jumlah Pengunjung